Polityka prywatności

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 2. Administratorem jest Katarzyna Zbucka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CORRECT STUDIO KATARZYNA ZBUCKA z siedzibą ul. Michałowska 8/5, 60 – 645 Poznań (dalej: Firma).

 3. Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
 4. Napisz do nas na:

 5. W jaki sposób uzyskaliśmy Twoje dane?
 6. Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas kontaktu z nami, przykładowo podczas składania zamówienia na tłumaczenie, a także później, w związku z usługami wykonywanymi dla Ciebie.

 7. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę?
 8. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą. Także powszechnie obowiązujące przepisy wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych, przykładowo dla celów podatkowych czy rachunkowych. Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, przykładowo windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania przez Firmę spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie, w taki sam sposób, w jaki ją wyraziłeś albo też przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@correctstudio.eu lub też przy pomocy zgłoszenia telefonicznego pod numerem (+48) 781 960 801. Twoje dane są przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

 9. Czy masz obowiązek podać Firmie swoje dane osobowe?
 10. W sytuacji, gdy ma dojść do zawarcia i wykonania umowy przez Firmę niezbędne jest podanie następujących danych:

  • adresu e-mail,
  • imienia i nazwiska,
  • numeru telefonu,
  • adresu, w tym: ulicy, numeru, miejscowości i kodu pocztowego.

  Brak podania powyższych danych uniemożliwi nam wykonanie umowy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziesz zobowiązany podać nam dodatkowe informacje, przykładowo z uwagi na przepisy podatkowe.

 11. Twoje prawa.
 12. Przysługują ci wszystkie prawa, które określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, ale także wynikające z innych przepisów powszechnie obowiązujących. W szczególności przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo sprostowania oraz usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. Ponadto masz prawo wnieść sprzeciw do przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś albo dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 13. Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?
 14. Twoje dane osobowe udostępniamy, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, stronom transakcji, które zawierasz z Firmą oraz podmiotom wspierającym Firmę, przykładowo podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe. Twoje dane mogą zostać przekazane także uprawnionym organom publicznym.

 15. Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane osobowe?
 16. Co do zasady dane przechowujemy przez czas obowiązywania umowy. Wyjątkowo przechowujemy Twoje dane osobowe także po jej zakończeniu, przykładowo w celu dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Przechowujemy także Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 17. Czy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie?
 18. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie polega na przetwarzaniu danych poprzez wykorzystywanie danych do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.